Regulamin Sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Dostawca – podmiot będący producentem lub dystrybutorem Towarów, który​ ​realizuje dostawę zamówień na Towary składane przez Klientów na​ ​zasadach określonych w Regulaminie (jako podwykonawca Corner). Dostawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu;
c) Corner – Corner App sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem „ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała”, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000845429, REGON: 386261827, NIP: 5472219211, kapitał zakładowy 5.000 zł​, email:​ ​contact@joincorner.com;
d) Indywidualny Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
e) Klient albo Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która​ ​ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego);
g) Konto lub Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu;
h) Pre-order (przedsprzedaż) – Funkcja, pozwalająca na zakup Towaru, który nie znajduje się w danym momencie fizycznie w magazynie Sklepu;
i) Regulamin – niniejszy regulamin;
j) Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.corner.live​, www.joincorner.com lub dostępny za pośrednictwem aplikacji “Corner: Livestream Shopping” udostępnionej w App Store lub Google Play – prowadzony przez Corner, za pośrednictwem którego Corner oferuje Towary Klientom, a także świadczy usługi drogą elektroniczną – na zasadach określonych w Regulaminie;
k) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu;
l) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na​ ​odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art.​ ​2​ ​pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

3. Podane w Sklepie ceny:
a) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy;
b) podawane są w wysokości brutto, w walucie wybranej przez Klienta z spośród następujących: polskie złote (PLN), funty brytyjskie (GBP), dolary amerykańskie (USD), euro (EUR) lub czeskie korony (CZK);
c) nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności – o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia (zgodnie z §3).

§2 Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się w witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Rejestracja następuje poprzez:
a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym zdefiniowanie loginu i hasła, a także podanie adresu poczty elektronicznej. Nadto, w ramach Konta Klient może zapisać: imię i nazwisko, adres doręczeń, nr telefonu oraz metodę płatności;
b) zaakceptowanie​ treści Regulaminu oraz polityki plików cookies.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku).

4. Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: ​contact@joincorner.com

5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i niedopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

6. Corner może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego;
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Corner z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

8. Wybrana przez Klienta nazwa, wykorzystywana do oznaczenia Konta w Sklepie, w szczególności nazwa użytkownika albo innego rodzaju unikalne oznaczenie Konta – może zostać zmienione przez Corner w przypadku, gdy:
a) nazwa wprowadza w błąd co do tożsamości Użytkownika;
b) nazwa wykorzystuje słowa powszechnie uznane za wulgarne;
c) w przypadku naruszenia przez użytkownika prawa, w tym prawa własności intelektualnej.

§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej w witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują);
b) potwierdzić dane zgromadzone w ramach Konta, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 (z wyłączeniem numeru telefonu, którego podanie jest fakultatywne) oraz zaakceptować treść Regulaminu wraz z „polityką prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).

3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

4. Dokonanie czynności, o których mowa w §3 ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Corner przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. §3 ust. 2).

5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z §3 ust. 4, Klient otrzymuje od Corner za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

6. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Corner dochodzi z chwilą akceptacji przez Corner otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego Regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w §3 ust. 2 powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w §3 ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

7. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Corner, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego informacje dotyczące śledzenia przesyłki mogą być udostępniane Corner bezpośrednio przez przewoźnika lub Dostawcę. Jeśli numer przesyłki został udostępniony, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

§4 Płatność

1. Corner przewiduje następujące sposoby płatności:
a) płatność kartą płatniczą Visa lub Mastercard;
b) system Paypal;
c) system Apple Pay;
d) system Google Pay;
e) system Adyen;
f) system Blik;
g) przesyłką za pobraniem.
Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Corner wystawia Klientowi paragon lub, na żądanie Klienta, fakturę VAT – i załącza ów dokument do Towaru.

4. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.

§5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Corner przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na rachunku bankowym Corner.

2. Corner niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o uznaniu zapłaty za Towary na swoim rachunku bankowym.

3. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

4. Możliwe sposoby dostawy to:
a) przesyłka Biznesowa Poczty Polskiej;
b) kurier Fedex/UPS/DHL;
c) paczkomaty Inpost.

5. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

6. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Corner zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 2 dni (28 dni w przypadku pre-orderów) od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas dostawy nadanej przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:
a) w przypadku wysyłki Pocztą Polską – 14 dni;
b) w przypadku wysyłki kurierem Fedex/UPS/DHL – 5 dni;
c) w przypadku wysyłki do paczkomatów Inpost – 5 dni.

7. Zamówienia zawierające Towary oferowane w przedsprzedaży realizowane są w terminie od 2 do 28 dni roboczych, a płatność za nie odbywa się w momencie złożenia zamówienia lub przy odbiorze, w przypadku wybrania takiej opcji. Zamówienia mieszane, zawierające Towary objęte i nieobjęte przedsprzedażą, będą wysłane w momencie, gdy Towar objęty przedsprzedażą będzie gotowy. Możliwość kupienia w przedsprzedaży dotyczy tylko niektórych Towarów i pojawia się w momencie wybrania rozmiaru Towaru, który objęty jest przedsprzedażą.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w §5 ust. 6 i 7 powyżej, Corner może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie terminu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

§6 Odpowiedzialność za wady

1. Corner ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@joincorner.com lub w formie pisemnej na adres Corner podany w §1. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła;
b) datę ujawnienia wady;
c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji;
Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Corner dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Corner pod adres: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

§7 Prawo odstąpienia

1. Klient, będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie Towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie Towaru.

2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Corner oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Corner przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
a) Klient powinien odesłać Corner Towar na adres „ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient;
b) Corner zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Corner), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta;
c) Corner zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Corner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Corner dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683), w tym umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Corner nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Corner, którego dane wskazano w §1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt z Corner w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ​contact@joincorner.com

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Corner zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

3. Corner przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wykonania ciążących na Corner obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Corner (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane mogą być również przetwarzane przez Corner w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będę przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).

5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Corner do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Corner będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Corner do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak jest podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

§9 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Corner udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,​ tj. Dz.U.2017.1219; dalej zwanej: u.ś.u.d.e.):
a) udostępnianie zawartości Sklepu;
b) zawieranie z Corner umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c) komunikowanie się z innymi Klientami w ramach Sklepu – za pomocą wiadomości tekstowych, wiadomości graficznych, zdjęć lub dostępnych w Sklepie nagrań wideo – wyświetlanych na żywo i utrwalonych.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §9 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku §9 ust. 1 lit. a poprzez otwarcie witryny Sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w §9 ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Corner przez Klienta pocztą elektroniczną, na adres ​contact@joincorner.com

4. Zasady przechowywania przez Corner plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Corner do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Corner urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Corner może uniemożliwić dostęp do tych treści.

6. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem ze Sklepu Klient udostępni Corner jakiekolwiek treści objęte prawami własności intelektualnej (np. komentarze, opisy zdjęcia, filmy, informacje o użytkownikach powiązanych, informacje o aktywnościach podejmowanych w Sklepie itd.) – Klient tym samym udziela Corner niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, globalnej licencji, na mocy której Corner uprawniony jest do korzystania z wspomnianych treści na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym zwłaszcza poprzez ich utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą wszelkich technologii, wprowadzanie do obrotu, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sposób umożliwiający zapoznanie się z treściami w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę (przez Internet), modyfikowanie, tłumaczenie lub tworzenie na ich podstawie utworów zależnych i rozpowszechnianie tychże utworów. Niniejsza licencja wygaśnie wraz z usunięciem poszczególnych treści ze Sklepu. Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając konto w Sklepie.

7. Klient zobowiązuje się do:
a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów i Corner.

8. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: contact@joincorner.com Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Corner.

9. Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Sklepu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa §2 powyżej.

§10 Zmiany Regulaminu

1. Corner przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
a) zmianę funkcjonalności Sklepu;
b) zmianę obowiązujących przepisów prawa;
c) zmianę profilu działalności Corner;
d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

2. W przypadku zmiany Regulaminu:
a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie;
b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

3. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego Regulaminie skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta – z zastrzeżeniem §10 ust. 4 poniżej.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§11 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2. Komisja Europejska pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Adres poczty elektronicznej Corner, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: ​contact@joincorner.com


Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: CORNER App sp. z o.o., ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

Imię i nazwisko klienta(-ów)

Adres klienta(-ów)

Podpis klienta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia

© 2024 Corner Sp. z o. o.